Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट खाद्य उद्याेगहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको


16